Numbers, Facts and Trends Shaping Your World

Allmänhetens inställning till nyhetsmedia i Västeuropa mer uppdelad efter populistiska åsikter än vänster/höger-ideologier

Frankrike, Spanien och Italien är mer uppdelade i sina nyhetskällor och mer negativt inställda till nyhetsmedia än andra länder

(Nicholas Page/Getty Images)
(Nicholas Page/Getty Images)

Den här texten har översatts från engelska till svenska.

I Västeuropa är allmänhetens inställning till nyhetsmedia mer uppdelad efter populistiska åsikter än efter den politiska vänster–höger-skalan, enligt en ny undersökning av Pew Research Center som genomförts i Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige och Storbritannien.

Undersökningen genomfördes den 30 oktober–20 december 2017 bland 16 114 vuxna. I alla åtta länder fann man att de som har populistiska åsikter värdesätter och litar mindre på nyhetsmedia, och de ser även mindre positivt på medias bevakning av viktiga frågor, såsom invandring, ekonomin och kriminalitet.

I alla de åtta länderna där undersökningen genomfördes är personer med populistiska åsikter 8–31 procentenheter mindre benägna att lita på nyhetsmedia åtminstone i viss utsträckning. Den största skillnaden ses i Tyskland, där 78 % av dem som inte har populistiska åsikter uppger att de litar på nyhetsmedia jämfört med bara 47 % av dem med populistiska åsikter.

Personer som anser att vanligt folk skulle lösa landets problem på ett bättre sätt än folkvalda eller andra offentligt valda personer och att folkvalda eller andra offentligt valda personer inte bryr sig om vad människor som dem tycker – dem som i den här rapporten identifieras som personer med populistiska åsikter – är också mycket mindre nöjda med nyhetsmedias bevakning av tre viktiga ämnen (invandring, ekonomin och kriminalitet). I Spanien är exempelvis de med populistiska åsikter 33 procentenheter mindre benägna än dem utan sådana åsikter att uppge att de anser att bevakningen av ekonomin är bra. Liknande skillnader återfinns i Tyskland avseende invandring och kriminalitet: personer med populistiska åsikter är 29–31 procentenheter mindre benägna att se positivt på nyhetsmedias bevakning av dessa frågor än personer som inte har populistiska åsikter.

Trots att personer med populistiska åsikter är mycket mindre nöjda med och litar mindre på nyhetsmedia förlitar de sig ofta på samma primära nyhetskälla som dem utan populistiska åsikter. Så är fallet i fem av de åtta länder där undersökningen genomfördes: Sverige, Nederländerna, Tyskland, Spanien och Storbritannien.

Det finns även regionala skillnader i nyhetsvanor och inställningar till nyhetsmedia. I länderna i norra Europa (Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Danmark) vänder sig minst tre av tio i samma land till samma kanal som primär nyhetskälla. I södra Europa (Frankrike, Italien och Spanien) är medielandskapet mer uppdelat – ingen enstaka nyhetsleverantör uppges som primär källa som folk vänder sig till för nyheter av över 21 % av vuxna. I den här delen av Europa är dessutom den politiska vänster–höger-identiteten i större utsträckning än populistiska åsikter i linje med människors val av primär nyhetskälla.

Allmänhetens förtroende för nyhetsmedia är därutöver betydligt högre i fyra av länderna i norra Europa (Danmark, Tyskland, Nederländerna och Sverige) än i de södra länderna (Spanien, Frankrike och Italien) och Storbritannien.

Bland rapportens övriga viktiga resultat:

Allmänheten i Västeuropa ser nyhetskanaler som mer politiskt orienterade än vad som avspeglas i deras publik. I varje land fick undersökningens respondenter svara på frågor om åtta mediekanaler i deras mediemiljö. I allmänhet beskriver människor att de kanaler de vänder sig till för nyheter ligger relativt nära deras egna politiska vänster–höger-identitet. Och allmänhetens placering av en kanal skiljer sig i allmänhet från var kanalens genomsnittliga publik faktiskt är placerad på den politiska skalan. De självrapporterade användarna av kanaler – personer som uppger att de regelbundet vänder sig till var och en av de åtta kanalerna för nyheter – tenderar att samlas kring den politiska mitten. Men personer som har hört talas om varje kanal tenderar att placera den antingen längre åt vänster eller längre åt höger än de självrapporterade användarna. Detta visar att det finns uppfattningar om polarisering i de länder där undersökningen genomfördes även om publiksiffrorna visar på mindre politiska klyftor.

Många västeuropéer får tillgång till nyheter genom sociala medier – Facebook används oftast. I sju av de åtta länder som studerades får en tredjedel av vuxna eller mer tillgång till nyheter via sociala medier minst en gång om dagen. Andelen är högst i Italien, där hälften av de vuxna får tillgång till nyheter via sociala medier varje dag. I Frankrike, Spanien, Italien och Tyskland är personer med populistiska åsikter mer benägna att uppge att de får tillgång till nyheter via sociala medieplattformar än dem utan sådana åsikter. I alla åtta länder uppges Facebook absolut oftast som nyhetskälla bland sociala medier. Över 60 % av konsumenter av nyheter via sociala medier i varje land uppger Facebook som den sociala medieplattform som de oftast vänder sig till för nyheter. I många länder uppges Facebook som primär nyhetskälla totalt sett av cirka 5 % av vuxna, till exempel 6 % av vuxna i Italien och 5 % i Spanien.

I sju av åtta länder är personer med populistiska åsikter mindre benägna att uppge att nyhetsmedia är mycket viktigt för samhället. Skillnaderna i åsikter om nyhetsmedias betydelse mellan dem som har populistiska åsikter och dem som inte har det ligger på mellan 11 procentenheter i Danmark och 24 procentenheter i Tyskland. Spanien är det enda land där det inte finns någon signifikant skillnad mellan dessa två grupper i den här frågan. När skillnader vänster–höger kan ses i dessa länder är de mer minimala än skillnaderna på populistisk nivå. I Tyskland uppger exempelvis 70 % av dem som placerar sig själva till vänster på den politiska skalan att nyhetsmedia är mycket viktigt, jämfört med 59 % av dem till höger – en skillnad på 11 procentenheter. I tre länder – Sverige, Danmark och Spanien – finns ingen signifikant skillnad vad gäller skillnaderna mellan dem till vänster och dem till höger i den här frågan.

Läs den fullständiga rapporten: https://www.pewresearch.org/journalism/2018/05/14/in-western-europe-public-attitudes-toward-news-media-more-divided-by-populist-views-than-left-right-ideology

Landsspecifika faktablad: Få tillgång till uppgifter om mediedynamik i varje land (endast tillgängligt på engelska): https://www.pewresearch.org/global/fact-sheet/news-media-and-political-attitudes-in-sweden/

Se även: En sorterbar tabell med bedömningar av nyhetsmedia efter en rad mått av dem som har populistiska och icke-populistiska åsikter, och interaktiva data om den upplevda ideologiska placeringen för specifika nyhetskanaler i varje land (endast tillgängligt på engelska).

Ta reda på mer: Uppgifter om hur forskare valde ut mediekanaler i varje land och mätte populistiska åsikter (endast tillgängligt på engelska).

Icon for promotion number 1

Sign up for our weekly newsletter

Fresh data delivery Saturday mornings

Icon for promotion number 1

Sign up for The Briefing

Weekly updates on the world of news & information