Science and Society Project I dokumentet nedan beskrivs de typer av information, inklusive personlig information, som Pew Research Center (“centret” eller “vi”), en undersökningsorganisation i USA, samlar in via sin leverantör, Kantar Global (“Kantar”), och hur centret behandlar den typen av information. Det här sekretessmeddelandet (“meddelandet”) utgör ett komplement till centrets sekretesspolicy och gäller endast för centrets behandling av personlig information från EU (enligt definitionen nedan) i anslutning till centrets undersökning av vetenskap och samhälle.

  1. Information som samlas in Med termen “personlig information” i våra sekretessregler avser vi information som du individuellt har tillhandahållit tillKantar, antingen direkt eller indirekt, som på egen hand eller i kombination med annan information kan användas för att identifiera dig eller göra dig identifierbar. Personlig information är till exempel ditt namn, ditt telefonnummer, din postadress och annan information som identifierar dig eller gör dig identifierbar. Dessutom kan Kantar med din tillåtelse ha samlat in och behandlat känslig information om dig (till exempel personlig information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackföreningsmedlemskap eller sexuell läggning).
  2. Hur informationen används Via Kantar samlade centret in information om personer för en global undersökning som utfördes i 20 länder. Centret publicerar rapporter som jämför allmänna åsikter i olika länder inom ett stort antal olika ämnen. Den information som samlades in överfördes till Kantars huvudkontor i London. Kantar tillhandahåller information till centret för att centret ska kunna utföra analys och forskning. Kantar och centret ser till att din personliga information förblir konfidentiell och använder den endast för de syften som angavs när den samlades in.Centret behandlar din personliga information baserat på dess berättigande intressen och, för din känsliga information, baserat på ditt samtycke. Om du invänder mot den här behandlingen kommer inte centret längre att behandla din personliga information, om det inte finns tvingande och förhärskande juridiska grunder för behandlingen eller om informationen krävs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om du invänder mot sådan behandling ber vi dig att ange skälen till det så att vi kan undersöka behandlingen av din personliga information och besluta om behandlingen ska anpassas.
  3. Lagring av informationen Centret behåller endast din personliga information så länge som det krävs för att slutföra forskningsanalysen och enligt tillämpliga lagar. Centret kommer även att be Kantar att förstöra eventuell personlig information på deras servrar.
  4. Dina rättigheter Du har rätt att få tillgång till den personliga information vi har om dig och rätt att begära begränsning av behandlingen, rättning, borttagning och portabilitet av din personliga information. När du begär att få utöva dina rättigheter kan vi be dig att bekräfta din identitet innan vi utför din begäran. Du kan även dra tillbaka ditt samtycke till att centret behandlar din personliga information när du vill. Tillbakadragande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten för behandling baserat på ditt samtycke innan du drog tillbaka det och centret kan behandla din personliga information enligt alternativa rättsliga grunder. Om du vill utöva dina rättigheter kontaktar du oss på datainfo@pewresearch.org. Om du tror att behandlingen av din personliga information har skett på ett olagligt sätt kan du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet.

Pew Research Center
1615 L Street NW, Suite 800
Washington, DC 20036 USA
Attn: Alycia Kantor