Metro area Nepalese population
Dallas 15,000
New York 12,000
Washington 10,000
San Francisco 7,000
Baltimore 7,000
Boston 6,000
Atlanta 5,000
Pittsburgh 5,000
Akron, OH 5,000
Chicago 5,000