Science and Society Project Níže jsou uvedeny typy informací včetně osobních údajů, které institut Pew Research Center (dále jen “institut” nebo “my”), výzkumná organizace se sídlem ve Spojených státech amerických (dále jen “USA”), shromažďuje prostřednictvím dodavatele Kantar CZ, s.r.o. (“Kantar”) a jak institut s těmito údaji nakládá. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen “prohlášení”) doplňuje Zásady ochrany osobních údajů institutu a vztahuje se pouze na zpracování osobních údajů z EU (níže vymezených) institutem ve vztahu k Průzkum Vědy a Společnosti, který byl institutem proveden.

  1. Shromažďované údaje. Termín “osobní údaje” zastupuje údaje, které jste individuálně přímo či nepřímo poskytovali společnosti Kantar a které samy o sobě nebo v kombinaci s jinými údaji mohou být použity k vaší identifikaci, nebo umožňují vaši identifikaci. Mezi osobní údaje patří například vaše jméno, telefonní číslo, poštovní adresa a/nebo další údaje, které vás identifikují nebo umožňují vaši identifikaci. Dále mohla společnost Kantar s vaším souhlasem shromažďovat a zpracovat vaše citlivé údaje (tj. osobní údaje vztahující se k etnickému či rasovému původu, politickým názorům, náboženským či filozofickým přesvědčením, členství v odborech nebo k sexuální orientaci).
  2. Jak jsou údaje používány. Prostřednictvím společnosti Kantar shromáždil institut informace o subjektech údajů pro celosvětový průzkum, který se uskutečnil ve 20 zemích. Institut uveřejní zprávy porovnávající veřejné mínění napříč zeměmi na celou řadu témat. Shromažďované informace jsou přenášeny na servery společnosti Kantar ve Velké Británii. Společnost Kantar poskytuje institutu informace, aby mohl institut provádět analýzu a výzkum. Společnost Kantar a Institut uchová vaše Osobní údaje jako důvěrné a použije tyto informace pouze pro účely uvedené v okamžiku shromažďování.Institut vaše osobní údaje zpracovává na základě našich oprávněných zájmů, nebo, v případně citlivých údajů, na základě vašeho souhlasu. Vznesete-li proti takovému zpracování námitku, již nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neexistují zásadní a převažující oprávněné důvody pro zpracování údajů nezbytné pro stanovení, uplatnění nebo obhajobu zákonných nároků. Vznesete-li proti takovému zpracování námitku, požádáme vás o zdůvodnění vaší námitky, abychom mohli zpracování vašich osobních údajů přezkoumat a rozhodnout, zda zpracování příslušným způsobem upravíme.
  3. Jak dlouho budou údaje uchovávány. Institut uchová osobní údaje pouze po bodu nezbytnou k ukončení výzkumné analýzy a v souladu s platnými zákony. Institut dá zároveň pokyn společnosti Kantar, aby veškeré osobní údaje zničila i na svých serverech.
  4. Vaše práva. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás evidujeme, a právo vyžádat si omezení zpracování, opravu, vymazání a přenositelnost svých osobních údajů. V případě, že zažádáte o uplatnění těchto práv, je možné, že vás požádáme o ověření identity, než budeme moci jednat na vaši žádost. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete zároveň kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před tím, než je odvolán, a institut se může spoléhat na alternativní právní základ ke zpracování vašich osobních údajů. Pro uplatnění těchto práv nás kontaktujte na adrese datainfo@pewresearch.org. V případě, že považujete naše zpracování osobních údajů za nezákonné, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pew Research Center
1615 L Street NW, Suite 800
Washington, DC 20036 USA
Attn: Alycia Kantor