Ang Pambansang Pag-aaral sa 2022 ng Pew Research Center ay bahagi ng isang pagsusumikap na pag-aralan ang mga opinyon at karanasan ng lahat ng uri ng mga tao at komunidad sa Estados Unidos. Bilang kalahok sa Pambansang Pag-aaral sa 2022, pakikinggan ang iyong mga opinyon. Ang mga resulta sa Pambansang Pag-aaral sa 2022 ay maaaring gamitin sa mga paaralan upang ituro sa mga bata ang tungkol sa USA, sa balita upang mapanatiling napapanahon ang mga tao, at ng mga lokal na grupo upang matulungan ang iyong komunidad.

Isasagawa ang pag-aaral na ito kasama ang mga kapartner sa Westat, isa sa mga pinakamalaki at pinakapinagkakatiwalaang organisasyon ng pakikipanayam sa bansa.

Kung handa ka nang kumpletuhin ang pag-aaral, i-click ito (o pumunta sa www.NationalPewStudy.org) at ilagay ang password na ibinigay sa iyong liham o postcard.

Salamat!


Lehitimo ba ang Pambansang Pag-aaral sa 2022 ng Pew Research Center?

Oo! Ang Pambansang Pag-aaral sa 2022 ay isang lehitimong survey na isinasagawa ng Westat sa ngalan ng Pew Research Center.

Kung gusto mo ng higit pang katibayan, huwag mag-atubiling tumawag sa amin sa 855-755-0332 o mag-email sa amin sa NationalPewStudy@PewResearch.org.

Sino ang Pew Research Center?

Kami ay binubuo ng 170 kawaning nagbibigay sa mga Amerikano ng pagkakataong ibahagi ang nararamdaman nila tungkol sa mga pangyayari sa paligid nila at sa buong U.S.

Pinakikinggan namin ang sinasabi ng mga tao tungkol sa mga trabaho, syensya, pulitika, relihiyon, edukasyon, kalusugan at marami pang iba. Pinakikinggan namin ang mga tao na may iba’t ibang pananaw at pinanggalingan, mula sa rural na Amerika patungo sa mga suburb at lungsod. Ibinabahagi namin ang aming natutunan sa mga lider sa kalusugan, edukasyon, media, pamahalaan, negosyo at marami pang iba upang makagawa sila ng mga desisyon.

Bakit kailangan kong makilahok?

Ang iyong mga sagot ay maaaring makatulong sa pagsasalaysay ng mga hindi pa naikukuwento tungkol sa iyo at sa mga taong katulad mo. Maaaring gamitin ang mga ito sa balita upang mapanatiling napapanahon ang mga tao, sa mga paaralan upang maturuan ang mga bata ng tungkol sa U.S., at ng mga lokal na grupo upang matulungan ang iyong komunidad.

Kung mas marami pa ang sasagot sa mga tanong, mas tiwala kaming kumakatawan kami sa mga opinyon ng lahat ng tao sa U.S. Ang mas maraming sagot at mas mataas na kumpiyansa ay nangangahulugan din na ang impormasyon ay mas kapaki-pakinabang sa mga lider ng lokal na komunidad, estudyante, gumagawa ng patakaran, at iba pa.

Paano ako makikilahok sa Pambansang Pag-aaral sa 2022

Kung inimbitahan kang makilahok at handa nang magsimula, i-click ito, at pagkatapos ay ilagay ang password na nakasulat sa iyong liham o postcard ng imbitasyon.

Makakalahok lamang ang mga taong nakatanggap ng imbitasyon sa koreo.

Bakit isinasagawa ng Pew Research Center ang survey na ito?

Ang Pambansang Pag-aaral sa 2022 ng Pew Research Center ay bahagi ng isang pagsusumikap na pag-aralan ang mga opinyon at karanasan ng lahat ng uri ng mga tao at komunidad sa Estados Unidos. Bilang kalahok sa Pambansang Pag-aaral sa 2022, pakikinggan ang iyong mga opinyon. Ang mga resulta sa Pambansang Pag-aaral sa 2022 ay maaaring gamitin sa mga paaralan upang ituro sa mga bata ang tungkol sa USA, sa balita upang mapanatiling napapanahon ang mga tao, at ng mga lokal na grupo upang matulungan ang iyong komunidad.

Magbebenta ka ba sa akin?

Hindi! Hinding-hindi ka hihilinging bumili, mag-subscribe o magbigay ng donasyon sa anumang bagay. Bukod dito, hinding-hindi ka hihingan ng anumang uri ng impormasyon sa pagbabayad. Magtatanong lang kami tungkol sa iyong mga opinyon at karanasan.

Paano mo gagamitin ang aking sagot?

Ang sagot ng bawat isa ay ibubuod sa website ng Pew Research Center sa www.pewresearch.org. Ang impormasyon mula sa iyong mga sagot ay gagamitin ng research team upang sumulat ng mga ulat na naglalayong ikuwento ang tungkol sa iyong komunidad. Ang mga ulat na ito ay tutulong sa pagbibigay ng mas buong larawan ng mga taong naninirahan sa Estados Unidos.

Lihim ba ang aking mga sagot?

Oo! Ang anumang impormasyong ibibigay mo ay ise-save sa mga ligtas na computer o sa mga naka-lock na drawer. Isang maliit na bilang ng mga miyembro lamang sa project team ang magkakaroon ng access sa iyong mga sagot.

Kapag magsusulat kami ng tungkol sa survey na ito, iuulat lamang namin ang impormasyon bilang isang grupo (hindi indibidwal). Sa ganitong paraan, walang makakaalam kung ano ang sinabi ng isang kalahok. Bukod dito, hinding-hindi namin ilalabas sa publiko ang iyong pangalan, kaya ang project team lamang ang makakaalam kung sino ang lumahok.

Ligtas bang sagutin ang mga tanong na ito online?

Oo! Ginagamit namin ang Transport Layer Security (TLS) Encryption sa web survey upang ligtas na makuha ang iyong mga sagot habang inililipat ang iyong data mula sa iyong browser patungo sa aming mga ligtas na server.

May matatanggap ba ako kung ako ay lalahok?

Dapat ay nakatanggap ka na ng $2 na kalakip sa iyong imbitasyon bilang isang maliit na pasasalamat sa iyong oras at konsiderasyon.

Anong uri ng mga bagay ang itatanong mo?

Makakakuha ng iba’t ibang tanong ang iba’t ibang tao. Kabilang sa ilang paksang maaaring itanong sa iyo ay:

  • Ano sa tingin mo ang kalagayan ng U.S. sa kasalukuyan
  • Ang mga opinyon mo sa imigrasyon
  • Ang mga karanasan mo sa diskriminasyon
  • Mga tanong tungkol sa iyong sarili

Ang bawat tanong ay boluntaryo. Ibig sabihin nito, kung nagsimula ka at nakakuha ng tanong na ayaw mong sagutin, maaari mong laktawan ito at magpatuloy sa susunod na tanong.

Paano ako napili?

Random na pinili ang iyong address mula sa lahat ng sambahayan sa U.S. gamit ang siyentipikong proseso.

Sino ang nararapat na lumahok?

Tanging ang mga nakatanggap lamang ng liham ng imbitasyon ang nararapat na kumpletuhin ang pag-aaral. Kung nakatanggap ka ng imbitasyon at ikaw lamang ang nasa hustong gulang (18 taon pataas) sa iyong sambahayan, mangyaring i-click ito upang kumpletuhin ang pag-aaral.

Kung dalawa o higit pang katao na nakatira sa iyong sambahayan ang nasa hustong gulang, mangyaring ipakumpleto ang pag-aaral sa kung sino ang may paparating na kaarawan.

Kanino ako maaaring makipag-ugnayan kung mayroon pa akong mga tanong?

Mangyaring mag-email sa NationalPewStudy@PewResearch.org o tumawag nang libre sa 855-755-0332 sa pagitan ng 9 a.m. at 10 p.m. Eastern Time, Lunes hanggang Biyernes, at 2 p.m. at 8 p.m. Eastern Time tuwing Sabado at Linggo.

Inimbitahang makilahok?

I-click ito para simulan ang survey.

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan ng Pambansang Pag-aaral sa 2022

Para sa mga tanong tungkol sa Pambansang Pag-aaral sa 2022 ng Pew Research Center, mga teknikal na tanong o kung nahihirapan kang i-access ang survey, mangyaring mag-email sa NationalPewStudy@PewResearch.org o tumawag nang libre sa 855-755-0332 sa pagitan ng 9 a.m. at 10 p.m. Eastern Time, Lunes hanggang Biyernes, at 2 p.m. at 8 p.m. Eastern Time tuwing Sabado at Linggo.


Tungkol sa Pew Research Center

Kami ay isang nonpartisan na organisasyon ng pananaliksik na ipinapaalam sa publiko ang tungkol sa mga isyu at kalakarang humuhubog sa Amerika. Bilang isang neutral na pinagmumulan ng data at pagsusuri, walang posisyon ang Pew Research Center pagdating sa mga isyung pampulitika o patakaran. Ang lahat ng aming ulat ay mababasa nang libre sa www.pewresearch.org. Ang Pew Research Center ay subsidyaryo ng The Pew Charitable Trusts.


Tungkol sa Westat

Ang Westat ay isa sa mga pinakamalaki at pinakapinagkakatiwalaang organisasyon ng pakikipanayam sa bansa. Tinutulungan nila ang Pew Research Center sa pagsasagawa ng Pambansang Survey sa 2022.